Nehemiah: Risky Business – Week 9


Sunday, November 13th, 2016: Risky Business – Week 9: Pastor Scott Carroll, Outbreak Church