Nehemiah: Risky Business – Week 8


Sunday, November 6th, 2016: Risky Business – Week 8: Pastor Scott Carroll, Outbreak Church